ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В СЪДЕБНАТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ

 

ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ

I прием:

-         подаване на документи – от 23.06 до 16.07.2015 г.

-         класиране – 23.07.2015 г.

-         записване – 27.07 - 30.07.2015 г.

II прием:

-   подаване на документи – 14.09 - 24.09.2015 г.

-   класиране – 02.10.2015 г.

-  записване – 5.10 - 9.10.2015 г.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Копие на дипломата за завършено висше образование

2. Молба по образец

3. Такса за кандидатстване - 30 лв. (заплаща се при записването)

Документи за ДИСТАНЦИОННО обучение се подават по електронен път на e-mail: st_assistant@cet-vtu.com с копие до petrova_mariana@abv.bg

 

Направление – Информатика и компютърни науки

Форма на обучение – редовна/задочна/ДИСТАНЦИОННА

Продължителност – 4 семестъра

Професионална квалификация: Магистър по Информационни технологии

 

За кандидати, завършили висше образование с образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” в други професионални направления.

 

Балообразуване: среден успех от семестриалните изпити + среден успех от държавните изпити

 

Ръководители: Юридически факултет - проф.д-р Цветан Сивков, ДЕКАН

Катедра „Информационни технологии” - доц.д-р Мариана Петрова

 

За контакти: Катедра „ИТ”, уч.корпус 3 на ВТУ, кабинет 502, GSM: 0886842129

Юридически факултет, уч.корпус 5 на ВТУ, каб. 715, 717, тел: 062/ 621949, 621423,

e-mail: m.petrova@uni-vt.bg, petrova_mariana@abv.bg

http://cet-vtu.com/site/bul/IT_SIV.html

 

Магистърската програма “Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт” е разработена от катедра „Информационни технологии” и Юридически факултет в сътрудничество с Държавната комисия по сигурността на информацията, Апелативен съд Велико Търново, Областна администрация Велико Търново, фондация „Право и Интернет”, като се предвижда студентите да преминат държавна практика в тези институции и възможност най-добрите да се реализират в тях.

Те ще могат да работят като държавни служители, експерти, специалисти и консултанти, както и да заемат различни ръководни и експертни длъжности, свързани с информационни системи и технологии и е-администрация, в органите и звената на съдебната и изпълнителната власт, адвокатски кантори и кантори на ЧСИ, в международни и европейски институции.

Като гост-преподаватели се канят да четат лекции висококвалифицирани специалисти от структурите на съдебната и изпълнителната власт, ДКСИ и др.

Възможност за студентска мобилност за обучение или практика по Еразъм.

Формата на дипломиране е разработка на дипломна работа.


ДИСЦИПЛИНИ

 1. Обща теория на правото
 2. Конституционно право
 3. Финансово право и данъчно право
 4. Компютърни архитектури, мрежи и комуникации
 5. Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт
 6. Интернет-технологии
 7. Административно право и административен процес
 8. Наказателно право и наказателен процес
 9. Организация на съдебната власт
 10. Информационни системи и Бази данни
 11. Операционни системи
 12. Правно-информационни системи.
 13. Местно самоуправление
 14. Защита на класифицираната информация и личните данни.
 15. Е-документ и е-подпис
 16. Е-правораздаване.
 17. Електронно правителство, е-администрация и е-услуги
 18. Сигурност и защита на информацията в информационните системи
 19. Компютърни престъпления и престъпления в публичния сектор
 20. Управленски информационни системи
 21. Управление на програми и проекти по структурните фондове

Избираеми

 1. Електронни обществени поръчки
 2. Управление и моделиране на информационни системи
 3. Криптографска сигурност на класифицираната информация
 4. Електронно гласуване
 5. Електронният документооборот в арбитражния процес
 6. Интеграционната система на електронното правителство (ИСЕП)
 7. Правно осигуряване на информационната безопасност
 8. EUR-Lex – правно - информационна база на ЕС
 9. Правен режим на държавната служба
 10. Конституционно-правни аспекти при формиране на държавната политика в сферата на информационните отношения
 11. e-Justice - Практики с поглед към Европа
 12. Системи за управление на качеството
 13. Правен режим на отделните Интернет–ресурси
 14. Авторско право и нарушения на авторското право.
 15. Интелектуалната собственост в киберпространството